© Gezondheidspraktijk Jing Luo 2017
Navigation Menu

Wekwijze & specialisaties

Procedure & specialized in..

Geef uzelf en uw gezondheid een

serieuze kans!

Give yourself and your health a serious

chance!

Werkwijze

Wij werken alleen met klinisch bewezen methoden. En wij werken volgens behandelrichtlijnen.  De eerste behandeling is altijd een intake en behandeling. Zowel voor Acupunctuur en Shiatsu therapie/acupressuur zijn er 6-8 behandelingen nodig in het eerste traject. Vaak een tot twee keer per week. Realiseer u, dat u met een traject begint en een enkele behandeling geen houdbaar resultaat biedt. Daarna is er een evaluatie en bespreking over eventuele vervolgbehandelingen. Vervolgbehandelingen zijn een keer per week of per twee weken. Indien nodig is een behandeling een keer per vier of zes weken. Vooral bij mensen met chronische aandoeningen is dit aan te raden. Op die manier blijft de gezondheidstoestand stabieler. Waarom? Uit klinisch onderzoek is bekend dat een herhaaldelijke stimulatie door middel van acupunctuur en/of shiatsu therapie, noodzakelijk is om tot langdurig houdbare verbetering van klachten te komen.  “Wij behandelen goed, of we behandelen niet!”, is een bekende uitspraak van ons. U kunt u afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren. Een latere annulering of “no-show” wordt in rekening gebracht.  

Procedure

We only work with clinically proven methods. And we work according to treatment guidelines. The first treatment is always an intake and treatment. For both Acupuncture and Shiatsu therapy / acupressure there are 6-8 treatments are needed in the first path. Often one to two times per week. Realize that you start a program and a single treatment provides no lasting results. Then there is a review and discussion on possible follow-up treatments. Continued treatments are once a week or every two weeks. If necessary, a treatment can occur once every four or six weeks. Especially in people with chronic diseases it’s recommended. In this way, the health situation remains stable. Why? From clinical investigations it is known that a repeated stimulation by means of acupuncture, and / or Shiatsu therapy, is necessary in order to improve the long-term sustainability of complaints. "We treat them well, or we treat not!" Is a famous quote from us. You can cancel the appointment until 24 hours in advance free. A later cancellation or "no show" will be charged.

Specialisaties

Specialized in

Wij hebben ons, door middel van extra scholingen, in deze specialisaties verder verdiepd. Dit wil niet zeggen dat wij andere klachten niet aan kunnen. We have deepened, by following additional training, in this specialization. This does not mean that we can not cope with other complaints. Neem even contact op! Please get in touch! 

Pijnbestrijding /Painkilling

You are leaving Pain, enjoy the journey!

Pijn is een waarschuwingssignaal van lichaam en geest. Het geeft aan dat er iets niet goed is. Dit kun je onderdukken (vaak door pijnstillende medicatie) of negeren. Uiteindelijk is het overheersend aanwezig en krijgt aandacht. Of het nu een acute- of chronische pijn is: het beïnvloed lichaam en geest en het functioneren. Acupunctuur en/of shiatsu therapie is doeltreffend in pijnbestrijding. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er lichaamseigen pijnstillende- en ontstekingsremmende stoffen (endorfinen) worden afgegeven en een acupunctuur behandeling net zo effectief of zelfs effectiever is dan medicatie. Het voordeel is dat er geen negatieve bijwerkingen zijn. Door deze biochemische reactie is er een betere kans op herstel. Bij chronische pijn wordt er ook aandacht besteed aan hoe er zelf mee om te gaan. Stap voor stap wordt de frequentie en intensiteit minder. Op weg naar minder pijn!   Pain is a warning signal of body and mind. It indicates that something is not good. This can be suppressed (often by pain relieving medication) or ignored. In the end it is predominant and gets attention. Whether it's an acute or chronic pain: it affects body and mind and functioning. Acupuncture and/or shiatsu therapy is effective in pain relief. Scientific research shows that the body's own pain-relieving and anti-inflammatory compounds (endorphins) be issued and an acupuncture treatment is just as effective or even more effective than medication. The advantage is that there are no negative side effects. By this biochemical reaction there is a better chance of recovery. In chronic pain is also paid attention to how to “help yourself”. Step by step is the frequency and intensity less. On the road to less pain!

Verminder stress /Reduce stress  

Dear stress, let’s break up!

Gezonde stress zorgt ervoor dat je scherp blijft. Maar als de stress te lang aanhoudt en de overhand krijgt, waardoor ontspanning niet mogelijk is, zal het lichaam subtiele tot overheersende symptomen gaan tonen. De symptomen kunnen op fysiek gebied zijn, zoals o.a. vermoeidheid, gevoel uitputting, pijn spieren, benauwd, buikpijn, hoofdpijn, beperkt zicht, oorsuizen, diarree, misselijkheid, hoge bloeddruk, tintelende handen. En symptomen op psychisch, mentaal gebied, zoals o.a. concentratieproblemen, angst-paniekklachten, stemmingswisseling, geheugenverlies, neerslachtigheid, gevoelig voor prikkels, piekeren. Dat is bij iedere persoon anders. Meestal zijn, helaas, de zwakke plekken het eerste aan de beurt. Dus iemand die vaak al hoofdpijn heeft, kan er dan nog vaker en heviger last van hebben. Stress is niet de oorzaak van de ellende, maar de trigger. Tijd om er iets aan te doen! Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat stress de hormoonhuishouding van slag maakt. Met name de verhouding en het samenspel tussen cortisol en serotonine is verstoord.  Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt ook dat acupunctuur en /of shiatsu therapie een herstellende invloed hebben op de hormoonhuishouding. Wij kunnen u dus goed ondersteunen! Healthy stress causes your sharp. But if the stress continues too long and takes over, causing relaxation is not possible, the body will show subtle to predominant symptoms. The symptoms can be on a physical area, such as fatigue, feeling exhaustion, muscles pain, airless, abdominal pain, headache, diarrhea, nausea, ringing in the ears, limited view, high blood pressure, tingling hands. And symptoms on psychological-, mental area, such as concentration problems, anxiety-panic attacks, mood change, memory loss, depression, sensitive to incentives, worrying. In each person it’s different. Usually, unfortunately, the weak spots turn up the first. So one who often already has a headache, can have it even more frequent and more violent. Stress is not the cause of the misery, but the trigger. Time to do something about it! Scientific research has shown that stress has a disordering influence on the hormone systems.  In particular, the relationship and the interplay between cortisol and serotonin is disturbed. Scientific research also shows that acupuncture and/or shiatsu therapy have a recovering affect on the endocrine system. We can properly support you!

Neuro sign® /Neurologische klachten, -ziekten en - pijn

Neurologic complaints, - diseases and - pain 

Better connection!

Neurologische aandoeningen zijn vaak ingrijpend in het dagelijks leven. En er wordt vaak gebruik gemaakt van zware en soms verslavende medicatie. Wij staan voor u klaar om het allemaal wat makkelijker te maken! Door middel van verschillende verdiepende scholing en training, hebben wij ons gespecialiseerd in neurologische aandoeningen. Neurologische aandoeningen gaat van carpaal tunnelsyndroom, migraine, vormen van fibromyalgie tot Parkinson en MS. Bij de lichtere aandoeningen is een kans op verbetering van klachten. Bij degeneratieve neurologische aandoeningen is het gericht op verbeteren van levenskwaliteit. Aarzel niet! Neem gewoon even contact op! Neurological disorders are often radical in daily life. And it is often accompanied by the use of heavy and sometimes addictive medication. We are ready for you to make it all a little easier! Through various in-depth education and training, we have specialized in neurological disorders. Neurological disorders goes from carpal tunnel syndrome, migraines, forms of fibromyalgia to Parkinson's and MS. In the lighter conditions is an opportunity to improve complaints. In degenerative neurological disorders, it aims at improving quality of life. Do not hesitate! Please just get in touch!

High Tech - High Touch® 

Lost contact with your human side and

complaints alert you? Get “in touch” with

yourself again!

De technische ontwikkeling dendert voort. Zitten wij dadelijk gezellig aan de koffie of thee met onze huisrobot? Ondertussen rijzen er prangende vragen: Wie en wat zijn wij, mensen, ook al weer? De hele dag achter de computer met de muis klikken? Naar bed met je I pad? Dit zijn de belangrijkste klachten die kunnen verschijnen: Pijnlijke polsen, pijnlijke rug, gevoelige ogen, gewichts toename, slaapgebrek, vermindert condentratie vermogen en verlies van contact met onszelf! De hoog ontwikkelde behandelmethoden Acupunctuur en Shiatsu therapie bieden uitkomst! Vermindering van klachten, meer lichaams bewustzijn en weer “in touch”met jezelf! The technical development rumbles on. Are we soon drinking cosy coffee or tea with our house robot? Meanwhile there arise pressing questions: Who and what are we, humans, again? All day in front of the computer clicking with the mouse? Go to bed with your I pad? These are the main symptoms that may appear: sore wrists, sore back, sensitive eyes, weight gain, sleep loss, reduces concentration ability and loss of contact with ourselves! The high devolped treatment methods Acupuncture and Shiatsu therapy are perfect to treat this! Reduction in symptoms and an increased condition, more body awareness and "in touch" with yourself again!

Gezondheidspraktijk Jīng Luò

Eindhoven - Venlo

Chronische aandoeningen pakket/Chronic

conditions package  

Take back control of a balanced life!

Hebt u een chronische aandoening, chronische pijn, of een combinatie van verschillende aandoeningen? Moet u er maar “mee zien te leven”? Wilt u niet meer zulke pieken en dalen in uw ziektebeeld, een vermindering van pijn, een fitter gevoel en meer grip hebben op uw klachtenbeeld? Dan streven wij samen met u naar meer balans! Acupunctuur en shiatsu therapie kunnen chronische aandoeningen vaak niet genezen. Maar kunnen wel  zorgen voor een vermindering of status quo van de symptomen en een betere kwaliteit van leven! Het wordt dus allemaal een stuk aangenamer. Minder pijn en moeheid door middel van pijnbestrijding en pijnmanagement. En wij begeleiden u, via lifestylecoaching, in het inzicht van het verloop van uw klachten. Neem het heft weer in handen en maak een afspraak! Do you have a chronic condition, chronic pain, or a combination of several disorders? You must just "see to life with it"? Would you not want to have such peaks and troughs anymore in your syndrome, a reduction of pain, feel fitter and have more control over your condition? Then we work with you to more balance! Acupuncture and shiatsu therapy can often not heal chronic conditions. But can provide a reduction or status quo of the symptoms and a better quality of life! It is therefore all a lot more pleasant. Less pain and fatigue by means of pain relief and pain management. And we will guide you, by lifestylecoaching, in the understanding of the course of your symptoms. Take control and make an appointment!
© Gezondheidspraktijk Jing Luo  2017
Home Klacht & oplossing Behandelmethoden Werkwijze & specialisaties Recensies Movie Contact Privacy Disclaimer

Wekwijze & specialisaties

Procedure & specialized in..

Geef uzelf en uw gezondheid een

serieuze kans!

Give yourself and your health a serious

chance!

Werkwijze

Wij werken alleen met klinisch bewezen methoden. En wij werken volgens behandelrichtlijnen.  De eerste behandeling is altijd een intake en behandeling. Zowel voor Acupunctuur en Shiatsu therapie/acupressuur zijn er 6-8 behandelingen nodig in het eerste traject. Vaak een tot twee keer per week. Realiseer u, dat u met een traject begint en een enkele behandeling geen houdbaar resultaat biedt. Daarna is er een evaluatie en bespreking over eventuele vervolgbehandelingen. Vervolgbehandelingen zijn een keer per week of per twee weken. Indien nodig is een behandeling een keer per vier of zes weken. Vooral bij mensen met chronische aandoeningen is dit aan te raden. Op die manier blijft de gezondheidstoestand stabieler. Waarom? Uit klinisch onderzoek is bekend dat een herhaaldelijke stimulatie door middel van acupunctuur en/of shiatsu therapie, noodzakelijk is om tot langdurig houdbare verbetering van klachten te komen.  “Wij behandelen goed, of we behandelen niet!”, is een bekende uitspraak van ons. U kunt u afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren. Een latere annulering of “no-show” wordt in rekening gebracht.  

Procedure

We only work with clinically proven methods. And we work according to treatment guidelines. The first treatment is always an intake and treatment. For both Acupuncture and Shiatsu therapy / acupressure there are 6-8 treatments are needed in the first path. Often one to two times per week. Realize that you start a program and a single treatment provides no lasting results. Then there is a review and discussion on possible follow-up treatments. Continued treatments are once a week or every two weeks. If necessary, a treatment can occur once every four or six weeks. Especially in people with chronic diseases it’s recommended. In this way, the health situation remains stable. Why? From clinical investigations it is known that a repeated stimulation by means of acupuncture, and / or Shiatsu therapy, is necessary in order to improve the long-term sustainability of complaints. "We treat them well, or we treat not!" Is a famous quote from us. You can cancel the appointment until 24 hours in advance free. A later cancellation or "no show" will be charged.

Specialisaties

Specialized in

Wij hebben ons, door middel van extra scholingen, in deze specialisaties verder verdiepd. Dit wil niet zeggen dat wij andere klachten niet aan kunnen. We have deepened, by following additional training, in this specialization. This does not mean that we can not cope with other complaints. Neem even contact op! Please get in touch! 

Pijnbestrijding /Painkilling

You are leaving Pain, enjoy the journey!

Pijn is een waarschuwingssignaal van lichaam en geest. Het geeft aan dat er iets niet goed is. Dit kun je onderdukken (vaak door pijnstillende medicatie) of negeren. Uiteindelijk is het overheersend aanwezig en krijgt aandacht. Of het nu een acute- of chronische pijn is: het beïnvloed lichaam en geest en het functioneren. Acupunctuur en/of shiatsu therapie is doeltreffend in pijnbestrijding. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er lichaamseigen pijnstillende- en ontstekingsremmende stoffen (endorfinen) worden afgegeven en een acupunctuur behandeling net zo effectief of zelfs effectiever is dan medicatie. Het voordeel is dat er geen negatieve bijwerkingen zijn. Door deze biochemische reactie is er een betere kans op herstel. Bij chronische pijn wordt er ook aandacht besteed aan hoe er zelf mee om te gaan. Stap voor stap wordt de frequentie en intensiteit minder. Op weg naar minder pijn!   Pain is a warning signal of body and mind. It indicates that something is not good. This can be suppressed (often by pain relieving medication) or ignored. In the end it is predominant and gets attention. Whether it's an acute or chronic pain: it affects body and mind and functioning. Acupuncture and/or shiatsu therapy is effective in pain relief. Scientific research shows that the body's own pain- relieving and anti-inflammatory compounds (endorphins) be issued and an acupuncture treatment is just as effective or even more effective than medication. The advantage is that there are no negative side effects.  By this biochemical reaction there is a better chance of recovery. In chronic pain is also paid attention to how to “help yourself”. Step by step is the frequency and intensity less. On the road to less pain!

Verminder stress /Reduce stress  

Dear stress, let’s break up!

Gezonde stress zorgt ervoor dat je scherp blijft. Maar als de stress te lang aanhoudt en de overhand krijgt, waardoor ontspanning niet mogelijk is, zal het lichaam subtiele tot overheersende symptomen gaan tonen. De symptomen kunnen op fysiek gebied zijn, zoals o.a. vermoeidheid, gevoel uitputting, pijn spieren, benauwd, buikpijn, hoofdpijn, beperkt zicht, oorsuizen, diarree, misselijkheid, hoge bloeddruk, tintelende handen. En symptomen op psychisch, mentaal gebied, zoals o.a. concentratieproblemen, angst-paniekklachten, stemmingswisseling, geheugenverlies, neerslachtigheid, gevoelig voor prikkels, piekeren. Dat is bij iedere persoon anders. Meestal zijn, helaas, de zwakke plekken het eerste aan de beurt. Dus iemand die vaak al hoofdpijn heeft, kan er dan nog vaker en heviger last van hebben. Stress is niet de oorzaak van de ellende, maar de trigger. Tijd om er iets aan te doen! Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat stress de hormoonhuishouding van slag maakt. Met name de verhouding en het samenspel tussen cortisol en serotonine is verstoord.  Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt ook dat acupunctuur en /of shiatsu therapie een herstellende invloed hebben op de hormoonhuishouding. Wij kunnen u dus goed ondersteunen! Healthy stress causes your sharp. But if the stress continues too long and takes over, causing relaxation is not possible, the body will show subtle to predominant symptoms. The symptoms can be on a physical area, such as fatigue, feeling exhaustion, muscles pain, airless, abdominal pain, headache, diarrhea, nausea, ringing in the ears, limited view, high blood pressure, tingling hands. And symptoms on psychological-, mental area, such as concentration problems, anxiety-panic attacks, mood change, memory loss, depression, sensitive to incentives, worrying. In each person it’s different. Usually, unfortunately, the weak spots turn up the first. So one who often already has a headache, can have it even more frequent and more violent. Stress is not the cause of the misery, but the trigger. Time to do something about it! Scientific research has shown that stress has a disordering influence on the hormone systems. In particular, the relationship and the interplay between cortisol and serotonin is disturbed. Scientific research also shows that acupuncture and/or shiatsu therapy have a recovering affect on the endocrine system. We can properly support you!

Neuro sign® /Neurologische klachten, -ziekten en -

pijn

Neurologic complaints, - diseases and - pain 

Better connection!

Neurologische aandoeningen zijn vaak ingrijpend in het dagelijks leven. En er wordt vaak gebruik gemaakt van zware en soms verslavende medicatie. Wij staan voor u klaar om het allemaal wat makkelijker te maken! Door middel van verschillende verdiepende scholing en training, hebben wij ons gespecialiseerd in neurologische aandoeningen. Neurologische aandoeningen gaat van carpaal tunnelsyndroom, migraine, vormen van fibromyalgie tot Parkinson en MS. Bij de lichtere aandoeningen is een kans op verbetering van klachten. Bij degeneratieve neurologische aandoeningen is het gericht op verbeteren van levenskwaliteit. Aarzel niet! Neem gewoon even contact op! Neurological disorders are often radical in daily life. And it is often accompanied by the use of heavy and sometimes addictive medication. We are ready for you to make it all a little easier! Through various in-depth education and training, we have specialized in neurological disorders. Neurological disorders goes from carpal tunnel syndrome, migraines, forms of fibromyalgia to Parkinson's and MS. In the lighter conditions is an opportunity to improve complaints. In degenerative neurological disorders, it aims at improving quality of life. Do not hesitate! Please just get in touch!

High Tech - High Touch® 

Lost contact with your human side and complaints

alert you? Get “in touch” with yourself again!

De technische ontwikkeling dendert voort. Zitten wij dadelijk gezellig aan de koffie of thee met onze huisrobot? Ondertussen rijzen er prangende vragen: Wie en wat zijn wij, mensen, ook al weer? De hele dag achter de computer met de muis klikken? Naar bed met je I pad? Dit zijn de belangrijkste klachten die kunnen verschijnen: Pijnlijke polsen, pijnlijke rug, gevoelige ogen, gewichts toename, slaapgebrek, vermindert condentratie vermogen en verlies van contact met onszelf! De hoog ontwikkelde behandelmethoden Acupunctuur en Shiatsu therapie bieden uitkomst! Vermindering van klachten, meer lichaams bewustzijn en weer “in touch”met jezelf! The technical development rumbles on. Are we soon drinking cosy coffee or tea with our house robot? Meanwhile there arise pressing questions: Who and what are we, humans, again? All day in front of the computer clicking with the mouse? Go to bed with your I pad? These are the main symptoms that may appear: sore wrists, sore back, sensitive eyes, weight gain, sleep loss, reduces concentration ability and loss of contact with ourselves! The high devolped treatment methods Acupuncture and Shiatsu therapy are perfect to treat this! Reduction in symptoms and an increased condition, more body awareness and "in touch" with yourself again!

Gezondheidspraktijk Jīng Luò

Eindhoven - Venlo

Chronische aandoeningen /Chronic conditions 

Take back control of a balanced life!

Hebt u een chronische aandoening, chronische pijn, of een combinatie van verschillende aandoeningen? Moet u er maar “mee zien te leven”? Wilt u niet meer zulke pieken en dalen in uw ziektebeeld, een vermindering van pijn, een fitter gevoel en meer grip hebben op uw klachtenbeeld? Dan streven wij samen met u naar meer balans! Acupunctuur en shiatsu therapie kunnen chronische aandoeningen vaak niet genezen. Maar kunnen wel  zorgen voor een vermindering of status quo van de symptomen en een betere kwaliteit van leven! Het wordt dus allemaal een stuk aangenamer. Minder pijn en moeheid door middel van pijnbestrijding en pijnmanagement. En wij begeleiden u, via lifestylecoaching, in het inzicht van het verloop van uw klachten. Neem het heft weer in handen en maak een afspraak! Do you have a chronic condition, chronic pain, or a combination of several disorders? You must just "see to life with it"? Would you not want to have such peaks and troughs anymore in your syndrome, a reduction of pain, feel fitter and have more control over your condition? Then we work with you to more balance! Acupuncture and shiatsu therapy can often not heal chronic conditions. But can provide a reduction or status quo of the symptoms and a better quality of life! It is therefore all a lot more pleasant. Less pain and fatigue by means of pain relief and pain management. And we will guide you, by lifestylecoaching, in the understanding of the course of your symptoms. Take control and make an appointment!
Werkwijze & specialisaties